Информация по трудоустройству выпускников технического и профессионального образования (ТиПО) [ожидает перевода]

Согласно статье 6 Закона РК «Об образовании» содействие трудоустройству выпускников входит в компетенцию местных представительных и исполнительных органов в области образования.

Анализ трудоустройство выпускников показывают, что последнее 5 лет доля трудоустроенных выпускников ТиПО от общего количество выпускников увеличился на 23,3% (в 2012 г. - 66,7%, в 2013 г.- 70,5%, в 2014 г. - 78%, в 2015 г.- 78,2%, в 2016 г -90%). По данным областных, городских управлений образования в 2016 году 90% выпускников трудоустроены и заняты (выпущены-144661, из них по госзаказу -64607 чел, трудоустроены и заняты– 120410 чел., из них по госзаказу -58146 чел (90%)).

В среднем ежегодно 65,8 % трудоустраиваются, 9,9 % поступают в вузы, 1,4 % поступают в колледжи на другие специальности, 5,6%- уходят в декретные отпуска, 3,1% призываются в армию, 0,8% выбывают за пределы страны,13,4% выпускников колледжей остаются нетрудоустроенными.

Для содействия трудоустройству молодежи сформирована и постоянно обновляется база данных выпускников ТиПО в разрезе учебных заведений и специальностей с указанием их анкетных данных и профессиональных квалификаций на веб-сайте МТСЗН РК.

В областях, городах Алматы и Астане заключены более 27 тысяч соглашения, договора между учебными заведениями ТиПО и компаниями и предприятиями (в том числе предприятиями среднего и малого бизнеса) по вопросам организации производственной практики и трудоустройства выпускников ТиПО. Учебные заведения совместно с работодателями проводят «ярмарки профессий». Для обеспечения занятости выпускников организаций ТиПО совместно с управлениями координации занятости и социальных программ областей ежегодно реализуется программа «Молодежная практика».

Кроме того, Министерством совместно с Министерством труда и занятости населения РК и акиматами областей, городов Астана и Алматы разработан механизм мониторинга трудоустройства выпускников учебных заведений ТиПО, в том числе с использованием данных АО «Центр трудовых ресурсов».

В этой связи, совместным приказами МОН РК от 30.07.2015 г. № 496 и МЗСР РК от 24.07.2015 г. № 621 по согласованию МИР РК утверждены Правила доступа и передачи информации между информационными системами МОН РК, МТСЗН РК посредством шлюза «электронного правительства» МИК РК.

 

 

 

 

 

 

Техникалық және кәсіптік білім (ТжКБ) саласында мемлекеттік тапсырыстың орындалуының жұмысқа орналасудағы маңызы туралы ақпарат

 

 

Бітірушілердің жұмысқа орналасуын талдау соңғы 5 жылда ТжКБ оқу орындары бітірушілерінің жұмысқа орналасу үлесі жалпы бітірушілер санынан 23,3%-ға (2012 ж. - 66,7%, 2013 ж.- 70,5%, 2014 ж. - 78%, 2015 ж.- 78,2%, 2016 ж.-90%) өскенін көрсетеді. Облыстық, қалалық білім басқармаларының ақпараттары бойынша 2016 жылы колледж бітірушілерін 90%-ге жұмысқа орналасқан.

Жыл сайын орта есеппен алғанда: 65,8 %-ы жұмысқа орналасады, 9,9 %-ы ЖОО-ға түседі, 1,4 %-ы колледждерге басқа мамандықтарға түседі, 5,6 %-ы бала күтімі демалысына кетеді, 3,1% әскери борышын өтеу, 0,8% елден сыртқа кету, 13,4% колледж бітірушілері жұмысқа орналаса алмайды.

Жастарды жұмысқа орналастыруға көмектесу үшін оқу орындары бөлінісінде ТжКБ бітірушілері жөнінде мәлімет олардың кәсіптік біліктіліктері мен сауалнамалық ақпараттары көрсетіліп, ДСӘД министрлігінің веб-сайтында тұрақты түрде қалыптастырылады және жаңартылады.

Облыстарда, Алматы және Астана қалаларында ТжКБ оқу орындары және компаниялар мен кәсіпорындар (оның ішінде, шағын және орта бизнес кәсіпорындары) арасында өндірістік практика мен жұмысқа орналастыруды ұйымдастыру мәселелері бойынша 27 мыңнан астам келісім шарт жасалды. Оқу орындары жұмыс берушілермен бірлесіп «кәсіптер жәрмеңкесін» ұйымдастырады. ТжКБ ұйымдарын бітірушілерді жұмыспен қамтамасыз ету үшін облыстық әлеуметтік бағдарламалар және үйлестіру басқармаларымен бірлесіп жыл сайын «Жастар практикасы» бағдарламасы іске асырылуда.

Бұдан басқа, Министрлік ДСӘД министрлігімен, Облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкімдіктерімен бірлесіп ТжКБ оқу орындарының бітірушілерін жұмысқа орналастыру тетігін әзірледі.

ҚР БҒМ ЖАО-мен бірлесіп бітірушілердің жұмысқа орналасу рейтингін жүргізу, оның ішінде Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы бойынша жұмыстар жүргізуде.

Бұл жағдайда, ҚР БҒМ 2015 жылғы 30 шілдедегі №496 және ҚР ДСӘДМ 2015 жылғы 24 шілдедегі №621 бірлескен бұйрықтарымен ҚР Инвестициялар және даму министрлігімен келісілген ҚР ИДМ «электрондық үкімет» шлюзы арқылы ҚР БҒМ, ҚР ДСӘДМ ақпараттық жүйелер арасындағы ақпараттарды тарату және кіруге рұқсат беру Ережесі бекітілді.